O Dome kultúry Vajnory

Nový Dom kultúry Vajnory bol vystavaný v rokoch 2014 - 2015 na základoch staršieho Kultúrneho domu z 80-tych rokov podľa projektu ateliéru 3M Ing.arch Mariána Pokrivčáka.

Spĺňa požiadavky modernej kultúrnej ustanovizne a zároveň základňu pre vajnorské hudobné, tanečné a divadelné spolky.

A ako to bolo s kultúrnymi domami vo Vajnoroch v minulosti? Na to si Vajnoráci spomínajú takto:

"Ňekedi moc dávno sme ve Vajnoroch nemjeli žádné kultúrňí domi. Muadá chasa sa zbíhaua na frajplaci v dzedziňe a šecká kultúra a muziki bívali po šenkoch. S dechofkú sme skúšali aj v prostrídku dzedziny v Hasičském depje a s ďivadelňíkama sme hrávali ďivadlo zas hore v Potravňím družstvje... v kerém neskúr biuo aj kino. Potom sme sa prescehovali do Sokolovňi. Vzadu za ňí vajnorská muádež  vibudovaua tenisoví kurt. Neskúr sa í síce viprávjauo Osvjetová beseda, ale pro starích Vajnorákú to furt biua Sokolovňa. Aj tam nám bívauo velice dobre. Hrávali sme tam ďivadlá, bívali tam aj veliké svadbi a veseué muziki. Ket nám zbúrali našu Sokolovňu, tak sme sa načas schádzali v Klubje muádeže. a až potom sme sa šeci  prescehovali na Novú ulic do Kultúrňiho zarídzeňá na Baňičku. No a naráz už biua pro nás naša Baňička stará a mauá. Proto na tem istém mísce, vedlá kerého ňekedi  bili enem jazérka a barini, žačali pro nás stavjat noví dúm kultúri - Dúm kultúri Vajnory."