Všeobecné podmienky nájmu nebytových priestorov Domu kultúry Vajnory a podmienky užívania prenajatých priestorov

1. Objednávateľ (nájomca) preberá hmotnú zodpovednosť za predmet prenájmu - prenajatú miestnosť a príslušné zariadenie počas trvania akcie. Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi resp. osobami, ktorým nájomca umožnil užívanie nebytového priestoru alebo prístup do nebytového priestoru a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi.

2. Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom Domu kultúry (DK), ktorý je zverejnený na webovej stránke tu: http://www.dkvajnory.sk/clanky/prevadzkovy-poriadok a dostupný tiež v priestoroch DK.

3. V celom objekte je zakázané fajčiť. V prípade porušenia zákazu fajčenia nebude nájomcovi zo strany prenajímateľa umožnený ďalší prenájom priestorov.

4. Nájomca zodpovedá za zachovanie poriadku počas priebehu akcie, za dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov.

5. Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch. Nájomca tiež zabezpečí, aby návštevníci podujatia parkovali len vzadu za budovou DK, resp. na iných zákonne povolených miestach a prísne rešpektovali zákaz vjazdu na plochu pred budovou DK (parkovať sa nesmie v zóne medzi stĺpikmi pred budovou DK ani na tráve).

6. Nakoľko sa budova DK Vajnory nachádza v obytnej zóne, nájomca zodpovedá za dodržiavanie nočného kľudu po 22:00 hod. a to najmä v týchto priestoroch a nasledovným spôsobom:

 • Malá sála – zatváranie všetkých okien, zákaz reprodukovanej hudby a hlučnej zábavy,
 • Veľká sála - zatvorenie všetkých okien (priestory sú klimatizované),
 • Cateringová miestnosť - zatváranie vonkajších dverí,
 • obmedzenie hlučnosti v priestore vyhradenom na fajčenie pred budovou DK.

7. V prípade akcie spojenej s konzumáciou jedla a nápojov:

 • a) nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stoličiek a stolov obrusmi a návlekmi na stoličky,
 • b) nájomca sa zaväzuje nepoužívať (ani nedať do používania tretím osobám) miestnosť pre catering na prípravu a tepelné spracovanie jedál.

8. Poskytnuté nebytové priestory sa nájomca zaväzuje užívať len v dohodnutom rozsahu a len na účel, na ktorý mu boli prenajaté. Nájomca nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa právo na zmenu rozsahu a účelu využitia.

9. V prípade, ak nájomca užíval priestory DK dlhšie ako je dohodnuté v Záväznej objednávke, je nájomca povinný nájomné za tento čas doplatiť.

10. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať prenajaté priestory a to ani časť do podnájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe.

11. Nájomca na základe podpísania Záväznej objednávky potvrdzuje, že predmet nájmu a inventár zodpovedá podmienkam pre jeho užívanie, čím zároveň potvrdzuje, že prenajímateľ nemá žiadnu ďalšiu povinnosť vykonať akékoľvek práce za účelom pripravenia predmetu objednávky pre užívanie nájomcom. Nájomca zároveň prehlasuje, že stav predmetu objednávky je mu známy a nepožaduje uskutočniť žiadne dodatočné úpravy. Nájomca nie je oprávnený realizovať akékoľvek stavebné úpravy nebytového priestoru, najmä nie je oprávnený vykonať zásahy do stien, konštrukcií a iných súčastí stavby alebo jej interiérového vybavenia, napr. vŕtaním, zavesením ťažších predmetov, maľovaním stien alebo konštrukcií, inštalovaním zariadení pevne osadených a pod. Tieto úpravy môže nájomca vykonať výlučne iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a v jeho medziach, a to na vlastné náklady a v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

12. Nájomca  sa zaväzuje:

 • bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv a vzniknutých porúch, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,
 • uhradiť škodu, ktorú spôsobí tým, že prenajatý priestor bude užívať v rozpore s dohodnutým účelom, ako aj škody ním, príp. ním poverenými osobami spôsobené, ako aj za škody spôsobené inými osobami zdržujúcimi a v prenajatých priestoroch v plnej výške,
 • dodržiavať predpisy o protipožiarnej ochrane, niesť zodpovednosť v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru vrátane hasiacich prístrojov v ňom, vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie - plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku, hygienických a protipožiarnych predpisov,
 • akceptovať zákaz narábania s otvoreným ohňom a zákaz fajčenia v celej budove,
 • akceptovať zákaz pripevňovať na steny, stropy alebo iné miesto či inventár prenajatých priestorov zariadenia alebo vybavenie, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku,
 • odovzdať prenajaté priestory a inventár v stave, v akom ich prevzal. V prípade ich poškodenia uhradiť vzniknuté škody v plnej výške.

13. Úhrada ceny za prenájom – cenu za prenájom je potrebné uhradiť v plnej výške 120 dní pred akciou, resp. podľa pokynov v Záväznej objednávke.

14. V prípade, že vznikne nepredvídateľná prekážka na uskutočnenie prenájmu ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy a pod. a v termíne v mieste prenájmu platí všeobecný zákaz zhromažďovania sa a konania kultúrnych a spoločenských podujatí, vydaný príslušným štátnym orgánom, dohodnutý termín prenájmu bude zrušený a nájomca má právo na vrátenie 100% uhradenej ceny prenájmu.

15. Nájomca je oprávnený aj bez udania dôvodu Záväznú objednávku zrušiť, pričom prenajímateľ je oprávnený požadovať uhradenie storno poplatku vo výške:

 • 30% z celkovej dohodnutej ceny nájmu - ak k zrušeniu objednávky došlo v lehote 4 – 6 mesiacov pred začiatkom akcie,
 • 40% z celkovej dohodnutej ceny nájmu - ak k zrušeniu objednávky došlo v lehote 30 – 120 dní pred začiatkom akcie,
 • 50% z celkovej dohodnutej ceny nájmu - ak k zrušeniu objednávky došlo v lehote 7 – 29 dní pred začiatkom akcie,
 • 70% z celkovej dohodnutej ceny nájmu - ak k zrušeniu objednávky došlo v lehote 4 – 6 dní pred začiatkom akcie,
 • 100% z celkovej dohodnutej ceny nájmu - ak k zrušeniu objednávky došlo v lehote menej ako 3 dni  pred začiatkom akcie.

16. Prenajímateľ nie je povinný odovzdať nájomcovi spolu s nebytovým priestorom vnútorné vybavenie a zariadenie nebytového priestoru, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí nájomca.

17. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na nebytovom priestore nevznikla škoda. Nájomca je povinný na vlastné náklady a bezodkladne odstrániť všetku škodu spôsobenú na nebytovom priestore, v spoločných priestoroch alebo iných priestoroch prenajímateľa nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil užívanie nebytového priestoru s výnimkou škôd vzniknutých v dôsledku obvyklého opotrebenia.

18. Prenajímateľ je počas trvania nájomného vzťahu založeného objednávkou oprávnený vykonávať potrebnú technickú kontrolu nebytového priestoru a kontrolovať, či nájomca užíva nebytový priestor riadnym spôsobom a v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Nájomca je povinný za týmto účelom umožniť prenajímateľovi, resp. ním povereným osobám prístup do všetkých miestností a častí nebytového priestoru po predchádzajúcom nahlásení nájomcovi.

19. Nájomca preberá v rozsahu ním užívaného nebytového priestoru na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o ochrane majetku, o ochrane pred požiarmi, ako aj hygienické predpisy. Nájomca je súčasne povinný rešpektovať informácie súvisiace s ochranou pred požiarmi oznámené zo strany prenajímateľa. Nájomca je povinný udržiavať nebytový priestor v stave, ktorý neohrozuje bezpečnosť osôb a majetku. Akákoľvek škoda, ktorá vznikne v priestoroch nebytového priestoru a bude spôsobená nájomcom, resp. osobami majúcimi vzťah k nájomcovi, bude nájomcom odstránená. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje k náhrade vzniknutej škody, následkov škody ako aj nákladov na odstránenie škody v plnej výške prenajímateľovi, bezodkladne po výzve prenajímateľa. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu vzniknutú v nebytovom priestore, ktorú zavinil on sám, resp. jeho zamestnanci, resp. zodpovedá prenajímateľovi za škodu spôsobenú klientmi nájomcu, jeho dodávateľmi, resp. inými osobami, ktorým nájomca umožnil do nebytového priestoru prístup.

20. Nájomca je povinný prevádzkovať a udržiavať nebytový priestor ako aj svoje zariadenia inštalované v nebytovom priestore tak, aby ich činnosť negatívne neovplyvňovala životné prostredie, pričom príp. odpadové produkty je povinný likvidovať podľa príslušných legislatívnych noriem a postupov na vlastné náklady. Nájomca je povinný nepoužívať chemikálie a suroviny, ktoré sú na zozname nežiaducich látok a zaväzuje sa na vlastné náklady znášať príp. následky ekologickej havárie. Zodpovednosť nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi týmto nie je dotknutá.
Nájomca prehlasuje, že si tieto Všeobecné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel, a na znak súhlasu vlastnoručne podpísal.

Prenajímateľ: Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o., Pod lipami 2, Bratislava