Prihlásenie dieťaťa do Breakdance školy

Prihlásením dieťaťa do Breakdance školy vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami účasti:

  1. Súhlasím, aby moje dieťa navštevovalo Breakdance školu v DK Vajnory a zúčastňovalo sa pravidelne tréningov, nemá žiadne zdravotné obmedzenia ani odporúčania od lekára, ktoré by mu neumožňovali tréningovú činnosť a nevyžaduje individuálny prístup.
  2. Zaväzujem sa uhrádzať školné pravidelne mesačne k prvému tréningu v mesiaci alebo vopred na 3 mesiace uvedeným spôsobom. V prípade neúčasti na tréningu nevzniká nárok na vrátenie školného. Individuálne je možné riešiť len nadpolovičné absencie z preukázateľných zdravotných dôvodov. Počas školských prázdnin tréningy neprebiehajú.
  3. Odoslaním prihlášky súhlasím s poskytnutím, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov pre účely vedenia databázy účastníkov Breakdance školy. Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.
  4. Súhlasím s vyhotovením a použitím zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov týkajúcich sa môjho dieťaťa, vyhotovených počas tréningov alebo vystúpení Breakdance školy a zároveň udeľujem súhlas s ich zverejnením na internetových stránkach organizátora.
  5. Beriem na vedomie, že tréner nezodpovedá za cenné veci odložené v šatni, resp. za veci, ktoré mu vyslovene neboli odovzdané do úschovy počas tréningu.

► prejsť k vyplneniu PRIHLÁŠKY